Diéta szinoníma, Kategóriák

diéta szinoníma

Especially if they observe a good wholesome diet. Különösen, ha jó egészséges étrendet követnek. He hath kept an evil diet long Sokáig gonosz étrendet tartott He was a thin, pale boy with a bad stomach, and his mother had to watch his diet, as well as his tendency to frequent colds in the head. Vékony, sápadt fiú volt, rossz a gyomra, és édesanyjának figyelnie kellett az étrendjét, valamint a hajlamot a gyakori megfázásra a fejében.

Her brain is damaged by excessive drinking or insufficient diet, pretty obviously the latter. Az agyát károsítja a túlzott ivás vagy az elégtelen étrend, nyilvánvalóan ez utóbbi. Now, I want him diéta szinoníma have a complete rest, no getting off the bed, a light diet, just vegetables and milk products, no coffee or cocoa, weak tea with diéta szinoníma, if desired. Most azt akarom, hogy teljes pihenést kapjon, ne szálljon le az ágyról, könnyű étrendet, csak zöldségeket és tejtermékeket, ne kávét vagy kakaót, gyenge tejet, ha szükséges.

The kid feeds his mom a steady diet of booze, and the problem is too many burgers?

diéta szinonimái

A gyerek egyenletes piás étrendet táplál az anyjának, és a probléma túl sok hamburger? The unremitting labour was good for my body, which built up rapidly by means of this wholesome diet in which I did not stint myself.

fogyáshoz étrend

A szüntelen vajúdás jót tett a testemnek, amely gyorsan felépült ezzel diéta szinoníma egészséges étrenddel, amelyben nem bíztam magam. Then Father Theodore had a talk with his wife and decided to enhance his diet with the rabbit meat that was supposed to be tastier than chicken. Ezután Theodore atya beszélgetett a feleségével, és úgy döntött, hogy étrendjét fokozza a nyúlhússal, amely állítólag finomabb volt, mint a csirke. Uh, the benefit of an all-stress diet.

Uh, a teljes stresszt igénylő étrend előnye. We've already had good experience with rheumatics here. Strict diet and other treatment of ours have proved very effective. Itt már jó tapasztalataink vannak a reumatikáról.

A szigorú diéta és más kezelésünk nagyon hatékonynak bizonyult. The diet of wild yaks consists largely of grasses and sedges, such as Carex, Diéta szinoníma, and Kobresia. A vad jakok étrendje nagyrészt fűből és sásból áll, ilyen a Carex, a Stipa és a Kobresia. Diéta szinoníma at various stages of digestion has been found in the motivációk fogyáshoz of several woolly mammoths, giving a good picture of their diet.

Az emésztés különböző szakaszaiban lévő ételt több gyapjas mamut belében találták, ami jó képet ad az étrendjükről. The diéta szinoníma were adapted to their diet of coarse tundra grasses, with more enamel plates and a higher crown than diéta szinoníma earlier, southern relatives.

Az őrlőfogakat durva tundrafű étrendjükhöz igazították, több zománclemezzel és magasabb koronával, mint korábbi, déli rokonaiknál.

Their return journey soon became a desperate affair due to the combination of exhaustion, lack of nutrients in their diet and exceptionally adverse weather. Visszatérő útjuk hamarosan kétségbeesetté vált a kimerültség, az étrend tápanyaghiányának és a kivételesen kedvezőtlen időjárásnak a kombinációja miatt. She appeared as a spokesperson for Slim Fast diet shakes after her son Cody was born. A fia, Cody születése után a Slim Fast diéta megrendülésének szóvivőjeként jelent meg.

c9 el fogyni

The digestive system of beetles is primarily adapted for a herbivorous diet. A bogarak emésztőrendszere elsősorban a növényevő étrendhez igazodik.

Decaying organic matter is a primary diet for many species. A bomló szerves anyagok sok faj számára elsődleges étrend. The common ostrich's diet consists mainly of plant matter, though it also eats invertebrates.

A közönséges strucc diéta szinoníma főként növényi anyagból áll, bár gerinctelent is fogyaszt. The diet of the North American river otter can be deduced by analyzing either stool obtained in the field, or gut contents removed from trapped otters. Az észak-amerikai folyami vidra étrendjére következtetni lehet a szántóföldön kapott széklet vagy a csapdába esett vidrák béltartalmának elemzésével.

Aquatic invertebrates have been recognized as an integral part of the North American river otter's diet. A vízi gerinctelenek elismerték az észak-amerikai folyami vidra étrendjének szerves részét.

Diéta szinoníma diet consists almost exclusively of toads and frogs. Étrendjük szinte kizárólag varangyokból és békákból áll. The diet consists mainly of diéta szinoníma and arthropods.

Az étrend főleg gyümölcsökből és ízeltlábúakból áll.

"diéta" szinonimái

Ascyltus are carnivorous, so their diet mainly consists of insects around the tropical diéta szinoníma. Az ascyltusok húsevők, így étrendjük elsősorban a trópusi régió körüli rovarokból áll. The flesh of some swordfish can acquire an orange tint, reportedly from their diet of shrimp or other prey. Néhány kardhal húsa narancssárga árnyalatot nyerhet, állítólag a garnélarák vagy más zsákmány táplálékából. The digestion system of cats begins with their sharp teeth and abrasive tongue papillae, which help them tear meat, which is most, if not all, of their diet.

A macskák emésztőrendszere éles fogaikkal és koptató nyelvű papilláikkal kezdődik, amelyek segítik biztos fogyás a hús elszakadásában, ami étrendjük legnagyobb, ha nem is az összes része. Shamhat brings Enkidu to the shepherds' camp, where he is introduced to a human diet and becomes the night watchman.

Shamhat elhozza Enkidut a pásztortáborba, ahol megismertetik az emberi étrenddel, és éjjeliőrsé válik.

1 Szoptatás

Phat Beets believes that these diets are not being consumed by choice, and that physical proximity to healthy food diéta szinoníma is a huge indicator in diet quality. A Phat Beets úgy véli, hogy ezeket a diétákat nem választás útján fogyasztják, és hogy az egészséges táplálkozáshoz való fizikai közelség óriási mutató az étrend minőségében.

étrend diéta

A Phat Beets Produce egyik díjazott programja az Étrend dekolonizálása. In most parts of the world, sugar is an important part of the human diet, making food more palatable and providing food energy. A világ nagy részén a cukor fontos része diéta szinoníma emberi étrendnek, ízletesebbé teszi az diéta szinoníma és élelmiszer-energiát biztosít. Cats are naturally carnivores and require high amounts of protein in the diet.

A macskák természetesen húsevők, és nagy mennyiségű fehérjét igényelnek az étrendben. Kittens require a high-calorie diet that contains more protein than the diet of adult cats. A cicáknak magas kalóriatartalmú étrendre van szükségük, amely több fehérjét tartalmaz, mint a felnőtt macskák étrendje.

An extreme form of low-carbohydrate diet — the ketogenic diet — is established as a medical diet for treating epilepsy. Az alacsony szénhidráttartalmú étrend extrém formája - a ketogén diéta - az epilepszia kezelésére szolgáló orvosi étrendként jön létre.

6+1 diéta tapasztalatok

A low sodium diet is a diet that includes no more than 1, to 2, mg of sodium per day. Az alacsony nátriumtartalmú étrend olyan étrend, amely napi legfeljebb — mg nátriumot tartalmaz. A low sodium diet has a useful effect to reduce blood pressure, both in people with hypertension and in people with normal blood pressure. Az alacsony nátriumtartalmú étrend hasznos hatással van a vérnyomás csökkentésére, mind a magas vérnyomásban, mind a normál vérnyomásban szenvedőknél.

Advising people to eat a low salt diet, however, is of unclear effect in either hypertensive or normal tensive people. Az emberek alacsony sótartalmú étrendre való tanácsolása azonban tisztázatlan hatással jár hipertóniás vagy normál feszült embereknél. A doctor might prescribe a low sodium diet for patients diéta szinoníma Diabetes insipidus. Az orvos alacsony nátriumtartalmú étrendet írhat elő a Diabetes insipidus betegeknél. Animals, including humans, cannot synthesize folate and therefore must obtain folate from their diet.

Diet for a New America is a bestselling book by John Robbins. The book and the documentary film based on the book have influenced many to adopt a vegan diet. A könyv és a könyv alapján készült dokumentumfilm sokakat arra késztetett, hogy vegán étrendet alkalmazzanak.

Staples of the Serbian diet include bread, meat, fruits, vegetables, and dairy products. A szerb étrend alapjai a kenyér, a hús, a gyümölcsök, a diéta szinoníma és a tejtermékek.

With kosher meat not always available, fish became an important staple of the Jewish diet. Mivel a kóser hús nem mindig kapható, a hal a zsidó étrend egyik fontos eleme diéta szinoníma. The mainstay of the Ancient Greek diet was bread, and this was accompanied by goat's cheese, olives, figs, fish, and occasionally meat.

Az ógörög diéta fő támasza a kenyér volt, ehhez diéta szinoníma kecskesajt, olajbogyó, füge, hal és alkalmanként hús is társult. Vegetables have been part of the human diet from time immemorial. A zöldségek ősidők óta az emberi étrend részét képezik. There is no high-quality clinical evidence that a macrobiotic diet is helpful for people with cancer or other diseases, and it may be diéta szinoníma.

Nincs magas színvonalú klinikai diéta szinoníma arra, hogy a makrobiotikus étrend hasznos lenne rákos vagy más diéta szinoníma szenvedők számára, és káros lehet. The macrobiotic diet is associated with Zen Buddhism and is based on the idea of balancing yin and yang. A makrobiotikus étrend a zen buddhizmushoz kapcsolódik, és a jin és a jang egyensúlyának ötletén alapszik. The diéta szinoníma diet is a type of fad diet. A makrobiotikus étrend egy divatos diéta.

He is said to have been extremely moderate in his diet. Állítólag rendkívül mérsékelt volt az étrendjében. Members of the Japanese Diet, such as Kiichi Inoue and Sadakazu Tanigaki, came under criticism for comments made in the wake of the killing.

A japán diéta tagjai, például Kiichi Inoue és Sadakazu Tanigaki, kritikát kaptak a gyilkosság nyomán tett megjegyzések miatt. Heather has become convinced that she is fat and decides to try diet pills, but when Marsha discovers them, she confiscates them. Heather meggyőződött róla, hogy kövér, és úgy dönt, hogy kipróbálja a fogyókúrás tablettákat, de amikor Marsha felfedezi őket, elkobozza őket.

Szavak ABC-rendben

The Belizean diet can be both very modern and traditional. A belizei étrend nagyon modern és hagyományos is lehet. Its diet is likely to consist of seeds and small invertebrates, including worms. Étrendje valószínűleg magvakból és kis gerinctelenekből áll, beleértve a férgeket is.

fogyókúra mit ehetek

The diet mainly includes seeds and insects. Az étrend elsősorban magokat és rovarokat tartalmaz.

diéta szinonimái - Szinonima Szótár

The diet of Botha's lark includes seeds and insects, including beetles and moths. A Botha-pacska étrendje magokat és rovarokat tartalmaz, beleértve a bogarakat és a lepkéket is. The diet of the pipits is dominated by small invertebrates. A pipiták étrendjét a kis gerinctelenek uralják. The diet of the short-tailed lark consists mostly of vegetable material.

Hasznoskiadványok